ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skąpe
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Skąpe przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-14 09:47:15 przez Michał Czajka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Skąpe przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 699 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Skąpe
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) krzewienia kultury muzycznej oraz twórczości ludowej,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
5) kompleksowego zabezpieczania kąpielisk w okresie letnim przez ratowników,
6) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

§ 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców gminy w formach aktywności fizycznej na terenie Gminy Skąpe:
 1) upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Cibórz poprzez:
- prowadzenie zajęć treningowych
- organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
- reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych
- utrzymanie obiektu sportowego w stanie niezbędnym dla realizacji zadań
2) upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Ołobok poprzez:
- prowadzenie zajęć treningowych
- organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
- reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych
- utrzymanie obiektu sportowego w stanie niezbędnym dla realizacji zadań
3) upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Pałck poprzez:
- prowadzenie zajęć treningowych
- organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
- reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych
- utrzymanie obiektu sportowego w stanie niezbędnym dla realizacji zadań
5) upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Radoszyn poprzez:
- prowadzenie zajęć treningowych
- organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
- reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych
- utrzymanie obiektu sportowego w stanie niezbędnym dla realizacji zadań
7) upowszechnianie tenisa stołowego poprzez:
- prowadzenie zajęć treningowych
- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
- reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania z zakresu upowszechniania kultury muzycznej oraz twórczości ludowej to:
 1) wspieranie lokalnych zespołów muzycznych, chórów oraz organizacji zrzeszających lokalnych twórców ludowych,
2) organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
3) reprezentowanie gminy w imprezach kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
3. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych to:
 1) działania na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych przy wykorzystaniu istniejącej bazy rehabilitacyjnej
2) działania na rzecz integracji oraz zmniejszania skutków izolacji społecznej osób niepełnosprawnych
4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:
1) prowadzenie zajęć tanecznych i artystycznych dla dzieci
2) organizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców gminy
5. Przedsięwzięcia realizowane w zakresie kompleksowego zabezpieczania kąpielisk w okresie letnim przez ratowników w miejscowości Niesulice.
6. Przedsięwzięcia  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
 
 
§ 2. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się w terminie od dnia podpisania umowy i zakończyć się najpóźniej z dniem 31 grudnia 2019r.
 
§ 3. 1. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku wynosi 103.000 zł
- upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Cibórz – 27.000 zł
- upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci w miejscowości Cibórz – 12.000 zł
- upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Ołobok – 25.000 zł
- upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci w miejscowości Ołobok – 8.000 zł
- upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Radoszyn - 13.000 zł
- upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Pałck - 13.000 zł
- upowszechnianie tenisa stołowego w miejscowości Radoszyn – 4.000 zł
 
Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
Podaje się do wiadomości, że suma środków publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku wynosiła 114.000,00 zł.
 
2. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie kultury muzycznej oraz twórczości ludowej w 2020 roku wynosi 27.000 zł
 
Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
Podaje się do wiadomości, że suma środków publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie kultury muzycznej oraz twórczości ludowej w 2019 roku wynosiła 20.000,00 zł.
 
3. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku wynosi 4.000 zł
 
Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
Podaje się do wiadomości, że suma środków publicznych na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku wynosiła 4.000 zł.
 
4. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 roku wynosi 9.000 zł
 
Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
Podaje się do wiadomości, że suma środków publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności w 2019 roku wynosiła 13.000 zł.
 
5. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie zabezpieczania kąpielisk w okresie letnim przez ratowników w 2020 roku wynosi 35.000 zł
 
Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
Podaje się do wiadomości, że suma środków publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności w 2019 roku wynosiła 35.000 zł.
 
6. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku wynosi 5.500 zł.
Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
Podaje się do wiadomości, że suma środków publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2019 roku wynosiła 7.500 zł.
§ 4. 1. Zasady przyznawania dotacji warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 października 2018r. (Dz. U. poz. 2057) do Urzędu Gminy Skąpe, na adres: Skąpe 65, 66-213 Skąpe (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy) w terminie do 5 lutego 2020 r.
2. Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie. Oznaczenie oferty powinno zawierać nazwę składającego ofertę i nazwę konkursu.
1) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oznaczenie: „Konkurs na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku”.
2) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, oznaczenie: „Konkurs na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym w 2020 roku”.
3) z zakresu krzewienia kultury muzycznej oraz twórczości ludowej, oznaczenie: „Konkurs na rzecz krzewienia kultury muzycznej oraz twórczości ludowej w 2020 roku”
4) z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, oznaczenie:
„Konkurs na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 roku”
5) z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, oznaczenie:
„Konkurs na rzecz zabezpieczania kąpielisk w okresie letnim przez ratowników w 2020 roku”
6) z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oznaczenie „Konkurs na gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku”
3. Na ofercie winna być informacja jakiego przedsięwzięcia i jakiej miejscowości oferta dotyczy (podać nr).
4. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
5. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Skąpe lub na rzecz jej mieszkańców.
6. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
2) kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania,
3) kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4) wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków,
5) rzetelność realizacja zadań w latach poprzednich,
6) terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji w latach ubiegłych.
9. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 5 dni od upływu terminu ich składania, oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
10. O udzieleniu dotacji rozstrzyga Wójt Gminy w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
11. Wójt Gminy zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu oraz możliwość jego powtórzenia w sytuacji równoważności ofert.
12. Warunkiem zawarcia umowy jest, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.
13. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 października 2018r. (Dz. U. poz. 2057) dotowany po zakończeniu realizacji zadań zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 października 2018r. (Dz. U. poz. 2057)
14. Dodatkowych informacji za temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Sekretarz Gminy Skąpe, tel. 34 19 212 wew. 11.
 
 
Wójt Gminy Skąpe
/-/ Zbigniew Woch

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skąpe
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Czajka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-14 09:47:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Czajka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-14 09:47:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Czajka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-14 09:47:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
40 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony