ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skąpe
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia 2019

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skąpe dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pana Mikołaja Kuś zam. Radoszyn 32a, 66-213 Skąpe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Pobór wód powierzchniowych z rzeki Ołobok dla potrzeb nawodnienia gruntów rolnych o powierzchni około 118 ha wraz z budową wodociągu PCV-U 225 mm, długości około 4400 m.”. Inwestycję planuje się wykonać na działkach oznaczonych nr geodezyjnym: 50, 9/2, 43, obręb Przetocznica, 336, 337, obręb Międzylesie 81, 90, 77/2, 75/1, 51/2, 87/6, obręb Podła Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Skąpe, dnia 06 grudnia 2019 r.
znak sprawy:GP.6220.4.2.2019
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, w zw. z art. 73 ust. 1, 74 ust. 3, 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm)
 
Wójt Gminy Skąpe podaje do publicznej wiadomości informację że
 
w dniu 06 grudnia 2019 r. wszczął postępowanie administracyjne na wniosek w Pana Mikołaja Kuś zam. Radoszyn 32a, 66-213 Skąpe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Pobór wód powierzchniowych z rzeki Ołobok dla potrzeb nawodnienia gruntów rolnych o powierzchni około 118 ha wraz z budową wodociągu PCV-U 225 mm, długości około 4400 m.”. Inwestycję planuje się wykonać na działkach oznaczonych nr geodezyjnym:
50, 9/2, 43, obręb Przetocznica,
336, 337, obręb Międzylesie
81, 90, 77/2, 75/1, 51/2, 87/6, obręb Podła Góra
W dniu 06 grudnia 2019 r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
W dniu 06 grudnia 2019 r. wszczęto postępowanie z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.
W dniu 06 grudnia 2019 r. wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp,
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz do PGW Wody Polskie RZGW Wrocław w sprawie wydania opinii nt. konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 03.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Skąpe.
Organami właściwymi w sprawach opinii, uzgodnień wydawanych w toku postepowania są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp oraz PGW Wody Polskie RZGW Wrocław.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, która jest wyłożona do wglądu w budynku Urzędu Gminy w Skąpem, pokój nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Każdy zainteresowany ma prawo składać swoje uwagi i wnioski. Mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Organem właściwym dla rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Skąpe.  
 
                                                                      
                                                                       Wójt Gminy Skąpe
                                                                       /-/ Zbigniew Woch
Zamieszczono na:
 
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Skąpe
  2. Tablica ogłoszeń w sołectwie Podła Góra, Międzylesie, Przetocznica
  3. Biuletyn Informacji Publicznej na stronie internetowej http://www.bip.skape.pl/
 
 
Sprawę prowadzi: Dorota Kuriata, tel. 68 3419 213 w. 21

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skąpe
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kuriata
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-06 14:20:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Czajka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-31 09:01:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Czajka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31 09:01:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
51 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skąpe o wydanej w dniu 15 listopada 2019 r. decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do zasilenia planowanych do wybudowania 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 643; 364/1; 364/4; 644; 364/3; 364/5; 237/2; 236, w miejscowości Skąpe, w obrębie Skąpe, gmina Skąpe.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 GP.6733.16.8.2019
Skąpe, dnia 15 listopada 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945  z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Skąpe,
 
zawiadamia strony postępowania
o wydanej w dniu 15 listopada 2019 r. decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do zasilenia planowanych do wybudowania 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych  na działkach o nr ewid. 643; 364/1; 364/4; 644; 364/3; 364/5; 237/2; 236, w miejscowości Skąpe, w obrębie Skąpe, gmina Skąpe.   
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Skąpe, Skąpe 65, pokój nr 14 w godzinach urzędowania.
 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
 
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Skąpe w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Podano do wiadomości poprzez:
  1. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skąpe oraz w sołectwie Skąpe
  2. na stronie internetowej: www.bip.skape.pl
 
 
sprawę prowadzi:
Dorota Kuriata, tel. 68 3419 213 w.21
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skąpe
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kuriata
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-15 13:40:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Czajka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-15 13:41:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Czajka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21 09:35:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
303 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji