ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skąpe
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Podatek rolny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatek rolny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podmiot
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:
- właściciel,
- posiadacz samoistny,
- użytkownik wieczysty,
- posiadacz gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Wójt Gminy Skąpe wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku na 14 dni przed terminem płatności.

Informacje dodatkowe
1. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
2. Podatek jest płatny w terminach:
do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
3. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Odwołanie
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Skąpe.
3. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnośnie decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wykazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Ulgi
1. Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:
- umorzenia zaległości,
- odroczenia terminu płatności podatku
- rozłożenia zapłaty podatku na raty,
- odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- odroczenia innych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
2. Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca.

Wymagane dokumenty

Podatek
1. Informacja w sprawie podatku rolnego wg ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistanienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu zmian,
2. Do wglądu akt notarialny - w przypadku nabycia lub zbycia.

Ulga w opłacie podatku
1. Wniosek wraz z uzasadnieniem,
2. Dokumenty potwierdzające przyczynę ubiegania się o ulgę (oświadczenie o dochodach rodziny, oświadczenie o stnie majątkowym)

Termin załatwienia
Sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca.

Przyjmowanie interesantów
Anna Maniakowska, Martyna Połubińska
tel. 68 3419212, 3419213, 3419227 wew. 23
fax 68 3419180
e-mail:
 
Podatek uiszcza się na konto indywidualne (podane w decyzji) lub na rachunek budżetu gminy
PKO BP o/Świebodzin
70 1020 5402 0000 0002 0027 6899

Przedmiot
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania
1984-11-15

Podstawa prawna

Podatek
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 1256. z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900. z późn. zm.)
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 1017)
 
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 1256) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt.
- podatek rolny na 2020r. dla gruntów gospodarstw rolnych wyności 146,15zł
- dla pozostałych gruntów wynosi 292,30zł
 
 
Ulgi
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900. z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz. U. z 2019 r, poz. 1256. z późn.zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skąpe
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Kosińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Martyna Połubińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-31 14:34:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Kincel-Olejnik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-31 14:34:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Czajka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-10 11:07:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »