ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skąpe
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Kontrole

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Gminy Skąpe wg Rejestru Kontroli

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
2004r.
Lp.
Imię i nazwisko
Tytuł służbowy kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Wyszczególnienie skontrolowanych działów, spraw
1
Monika Gadomska
Agnieszka Bojarek
Tomasz Przybysz
Dyrektor UKS
Zielona Góra
10.03-16.07
Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w 2002 r.
2
Marek Żelichowski
St. insp. Wydziału Zarządzania Kryzysowego
LUW Gorzów Wlkp.
Wojewoda Lubuski
27.05
Prowadzenie treningu radiowego w siedzibie zarządzania Wojewody Lubuskiego
3
Bogusław Nowak
Kierownik Oddziału Spraw Obronnych w WZK + zespół
LUW Gorzów Wlkp.
Wojewoda Lubuski
28.06
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych i OC w 2003/2004 r.
4
Barbara Poprawska
Emilia Szostak
Inspektorzy Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
03.08
Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w oczyszczalni ścieków w Radoszynie
 
2005r.
Lp.
Imię i nazwisko
Tytuł służbowy kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Wyszczególnienie skontrolowanych działów, spraw
1
Jan Gorgiel
Sabina Sochacka
Prezes RIO
w Zielonej Górze
07-01-11.03
Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne Gminy Skąpe za 2004 r.
2
Agnieszka Przybył
Kierownik ZRiKP
Magda Domańska-Wachowiak
Iinspektor ZRiKP
Monika Machowska
Wojewoda Lubuski
30.09
Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr Z/2.08/III/3.5/75/04/U/63/04
 
2006r.
Lp.
Imię i nazwisko
Tytuł służbowy kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Wyszczególnienie skontrolowanych działów, spraw
1
Grzegorz Grzesiowski
Iinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu
LUW
Wojewoda Lubuski
07.02-02.03
Wykorzystanie dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Realizacja dochodów budżetowych administracji rządowej zleconych jednostce samorzadu terytorialnego.
2
Dominik Kamedulski
Prezes RIO w Zielonej Górze
26.07-21.08
Kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych
3
Janusz Baran
Albert Zdanowicz
Dyrektor Delegatury NIK w Zielonej Górze
08.09-24.10
Stosowanie ulg podatkowych przez organy gmin oraz skuteczności egzekowowania zaległości podatkowych w latach 2004-2006 (I półrocze)
4
Magdalena Nowak
Magdalena Domańska-Wachowiak
Wojewoda Lubuski
25.10
Kontrola na zkończenie realizacji projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w m. Międzylesie"
5
Joanna Jaguszewska
Ewa Kornalweska
Wojewoda Lubuski
30.10
Kontrola zadania realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego 2005-2006 pn. "Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku
 
2007r.
Lp.
Imię i nazwisko
Tytuł służbowy kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Wyszczególnienie skontrolowanych działów, spraw
1
Regina Miłopolska
Specjalista w Krajowym Biurze Wyborczym, Delegatura w Zielonej Górze
Dyrektor
Delegatury KBW
w Zielonej Górze
31.05
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
2
Ireneusz Grupowski.
Archiwum Państwowe
w Wilkowie
13.06
Kontrola archiwum zakładowego
3
Robert Kamiński
Tomasz Domina
Lubuski Urząd Wojewódzki
12.10
Przestrzeganie kpa, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozpatrywanie skarg i wniosków
 
2008r.
Lp.
Imię i nazwisko
Tytuł służbowy kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Wyszczególnienie skontrolowanych działów, spraw
1
Jolanta Cięgło
Barbara Siedłowska
St. Inspektor - Wydział Środowiska i Rolnictwa
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wojewoda lubuski
28.02.
Kontrola wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie na postępowanie w sprfawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzyst. do produkcji rolnej i jego wypłatę.
2
Mariusz Mrozowicz
Inspektor
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze
24.04.
Zgodnie z upoważneiniem nr 051-0454-1153/2008 z dnia 23.04.2008 r.
 
2009r.
Lp.
Imię i nazwisko
Tytuł służbowy kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Wyszczególnienie skontrolowanych działów, spraw
1
Julita Lewandowska
Natalia Kowalka-Golla
Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.
26.05.
Konstrola problemowa "Moje boisko - Orlik 2012"
2
Dominik Kamendulski - Inspektor
Piotr Śramkiewicz - mł. Inspektor
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
19.06. - 16.10.
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych
 
2010r.
Lp.
Imię i nazwisko
Tytuł służbowy kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Wyszczególnienie skontrolowanych działów, spraw
1
Jacek Włodarczak - Inspektor
Kazimierz Skowroński - st. Inspektor
Wojewoda Lubuski
15.01.
Kontrola trwałości projektu pt. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w m. Międzylesie"
2
Anna Rola-Waliłko - Inspektor
Katarzyna Nowak - Inspektor
Robert Narkun - Inspektor
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
07.04. - 09.04.
Kontrola projektu pt. "Skanalizowanie i zwodociągowanie m. Niesulice wraz z budową rurociągu tłocznego i wodociągu przesyłowego do Ołoboku, modernizacja stacji uzdatniania wody w Ołoboku oraz skanalizowanie m. Kalinowo"
3
Grzegorz Grzeciawski
Inspektor Wydziału Finansów i Budżetu Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wojewoda Lubuski
13.04. - 30.04.
Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  oraz dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
4
Ireneusz Grzybowski
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
11.06.
Kontrola archiwum zakładowego
5
Robert Kamiński
Angelika Zielińska
Lubuski Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze
29.06. - 30.06.
Kompleksowość i terminowość przekazywania uchwał i merytoryczna ocena zarządzeń
6
Monika Gadomska
Malwina Ryś
Kamilla Jankowska
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej
29.09. - 29.10.
Sprawozdawczość budżetowa oraz dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 
2011r.
Lp.
Imię i nazwisko
Tytuł służbowy kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Wyszczególnienie skontrolowanych działów, spraw
1
Janusz Lasota - Główny Specjalista
Jarosław Walczak - Specjalista
Prezes Zarządu PFRON
12.04.
Prawidłowość wykorzystania środków zgodnie z umową UWA/000093/04/D z dnia 11.12.2009 r. zawartą na realizację obszaru A pilotażowego programu "Uczeń na wsi"
2
Dawid Bendosz - Kierownik Wydziału Kontroli
Zofia Grubecka - podinspektor
Barbara Lubin-Tatarek - inspektor
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament PROW
05.05.
Weryfikacja danych zawartych we wniosku o płatność, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikająca  zpodpisanej umowy o przyznanie pomocy
3
Piotr Krzywy - Gł. Specjalista Zarządzania Kryzysowego
Starosta Świebodziński
31.08. - 07.09.
Kontrola problemowa w zakresie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
 
2012r.
Lp.
Imię i nazwisko
Tytuł służbowy kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Wyszczególnienie skontrolowanych działów, spraw
1
Sławomir Merda - instektor
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ZIelonej Górze
03.02.
Zgodnie z upoważnieniem  nr 5120120100171 z dnia 17.01.2012 r.
2
Dawid Bandosz
Barbara Lubin-Tatarek
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
05.03.
Wizytacja w miejscu realizacji operacji nr UM04-6930-UM044-0228/10
3
Marcin Kaczmarek
Państwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze
10.07. - 17.08.
Prawo ochrony pracy i bhp w szczególności wynagrodzenia z pracę
4
Sylwia Mazurek
Robert Narkun
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
23.08.
Kontrola trwałości projektu - Skanalizowanie i zwodociągowanie m. Niesulice wraz z budową rurociągu tłocznego i wodociągu przesyłowego do Ołoboku, modernizacja stacji uzdatniania wody w Ołoboku oraz skanalizowanie m. Kalinowo LRPO 2007-13
 
2013r.
Lp.
Imię i nazwisko
Tytuł służbowy kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Wyszczególnienie skontrolowanych działów, spraw
1
Marcin Kaczmarek - Młodszy InspektorPaństwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze
Państwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze
17.04. - 26.04.
Rekontrola ZUS
2
asp. Luiza Wilejto - specjalista Wydziału Prewencji KWP Gorzów Wlkp.
Podkom. Marcin Knap - ekspert Wydziału Prewencji KWP Gorzów Wlkp.
Wojewoda Lubuski
28.05. - 29.05.
Straż Gminna Skąpe
3
Małgorzata Szumska
Arkadiusz Zabrocki
Prezes Rady Ministrów
04.06.
Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w Woj. Lubuskim 3-7.06.2013r.
4
Dawid Bandosz
Barbara Lubin-Tatarek
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
02.10.
Wizytacja w miejscu realizacji operacji nr UM04-6930-UM044-0260/12
W ramach PROW 2007-2013
5
Zofia Grubecka – inpektor ds. kontroli
Barbara Lubin-Tatarek - inspektor ds. kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
14.11.
Wizytacja w miejscu realizacji operacji nr UM04-6930-UM043-0001/12
6
Dominik Kamedulski - inspektor kontroli RIO
Agata Hałubicka – inspektor kontroli RIO
Prezes RIO w Zielonej Górze
29.08. – 06.12.
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych
 
2014r.
Lp.
Imię i nazwisko
Tytuł służbowy kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Wyszczególnienie skontrolowanych działów, spraw
1
Kamila Górna - inspektor
Wojciech Sawicki - podinspektor
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
10.01.2014.
Kontrola prawidłowości rozliczenia dotacji na realizację pn:"Budowa boiska do piłki nożnej w ramach Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej"
2
Justyna Krozon - główny specjalista
Agnieszka Sokolik - główny specjalista
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
5.03.2014.
Kontrola w ramach operacji UM04-6930-UM0440263/12
3
Jolanta Mimier - główny specjalista
Barbara Lubin-Tatarek
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
07.03.2014
Wizytacja w ramach PROW 2007-2013, projekt nr UM04-6922-UM0400007/11
4
Krzysztof Koleda - archiwista
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
30.04.2014
Kontrola archiwum zakładowego
5
Dawid Bandosz
Barbara Lubin-Tatarek
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
16.07.2014
Wizytacja w miejscu realizacji operacji nr UM04-6930-UM0440260/13
6
Barbara Poprawska
Mariola Jasińska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
10.10.2014 - 29.10.2014
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
7
Justyna Koszal
Zofia Grubecka
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 14.11.2014 Wizytacja w ramach PROW 2007-2013, projekt nr UM04-6930-UM0440074/14
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skąpe
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Madzy-Kaźmierczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Madzy-Kaźmierczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-12-15 11:59:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patrycja Radajewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-12-15 12:32:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ireneusz Noji
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-11 07:38:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »